Beállítás kezdőlapnak
Hőmérséklet: °C

RMA - REGIONÁLIS MÉDIA ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY - SZEGED


Statisztikai számjel/vagy adószám: 18471083913356906

Regionális Média és Művészeti Alapítvány Adószám: 18471083-2-06
6722. Szeged, Kálvária sgt. 14. Bírósági végzés száma: Pk.60.011/2003/6
Nyilvántartási szám: 1145

Közhasznúsági jelentés tartalmi beszámolója
2011. 01. 01 - 2011. 12. 31
A beszámoló tartalma:
• Számviteli beszámoló
• A költségvetési támogatás felhasználása
• A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
• Cél szerinti juttatások kimutatása
• A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
• A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
• A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Számviteli beszámoló
A Regionális Média és Művészeti Alapítvány 2011. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Az egyszerűsített mérleg adatai:
Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 0 e Ft.
A forgóeszköz értéke 2428 e Ft, melyből a bank 2.126 e Ft, a pénztár záró egyenlege 2.7 e Ft. Követelés 0 e Ft. A saját tőke összege 100 e Ft, az előző évhez képest 0 e Ft növekedést mutat. A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 0 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai:

A 2011. évi összes bevétel 8.512 e Ft, mely az előző évhez képest 1042 e Ft többet mutat. A közhasznú tevékenység összes ráfordítás 5.859 e Ft, 1611 e Ft-tal kevesebb a 2010. évinél.
Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány 2011. évben 4.052 e Ft költségvetési támogatást kapott (MÁK fejkvóta). Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva (A Kelemen László Alapítványi Szakközépiskolának átadva).
Egyéb bevétel:
1.807 e Ft támogatás, mely összegből 1.423 e Ft a Kelemen László Alapítványi Szakközépiskola támogatására a többi az alapítvány célszerinti működésére lett fordítva.
Az alapítvány 1 %-ból 5 e Ft kapott.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Sajáttőke összetétele:
Saját tőke: 100 e Ft.
Induló tőke: 100 e Ft.
Tőkeváltozás: 0 e Ft.
Tárgyévi eredmény: 0 e Ft.

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény nem módosult. Az induló tőke az alapító által befizetett összeg.

Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből áll. A értékpapír eszközök nettó értéke 300 e Ft. Tárgyi eszközt nem vásároltunk.
Kötelezettségeink nem voltak a 2011-es évben.
Cél szerinti juttatások kimutatása

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, kapott támogatás mértéke: Magyar Államkincstártól összesen 4.502 Ft-ot kaptunk, melyet továbbutaltunk a Kelemen László Alapítványi Szakközépiskolának fenntartásra, működésre.
Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

Az alapítvány a tárgy évben elősegítette a Dél-alföld, és a (DKMT) Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió civil szervezeteinek, piaci élet szereplőinek, és kommunikációs szakembereinek a szakmai kapcsolatok erősítését. Az európai szellemű, határokon átnyúló cross-border civil, piaci és média-együttműködést támogatta. Az alapítvány a térség regionális és határon átnyúló hírszolgáltatásával, oktatással a multikulturialitást segítette elő.
Az RMA céljai között szerepelt, az EU tagsággal kapcsolatos társadalmi információs szükségletek kielégítése. A regionális és euro-regionális média- és oktatási tevékenység támogatása. Tovább működött az internetes hírportál. Kialakította a távmunkában működő hírügynökségi tevékenységet. Média valamint oktatási projekteket koordinált és valósított meg. A Kelemen László Alapítványi Szakközépiskolát 2011-ben is működtette. A szakközépiskola önálló jogi személy. Az alapítvány több hazai és külföldi szakmai konferenciákon és továbbképzéseken vett részt.
Az RMA a tárgyidőszaki eredményei a következőképpen alakultak:
1. Az RMA a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség partnereként a „Határon átnyúló kommunikációs konferencia” - Szegeden, a www.triplexregio.net portált mutattuk be.
2. 2011. januárjában és 2011. áprilisában a Dél-alföldi, Vajdasági civil szervezetek tagjainak, piaci élet szereplőinek és kommunikációs szakembereinek átadtuk azokat a Magyarországi (Dél-alföldi) EU-s tapasztalatokat, amelyek elősegítették a térség civil- és gazdasági partnereinek együttműködését, a határ menti kapcsolatok elmélyítését.
3. Az RMA és a vajdasági Dél-Tisza-Menti Régió Polgárok Egyesülettel közösen írtunk pályázatot.
4. 2011-ben az RMA az ERIC-Eurorégiós Információs Központ projekt keretében bemutató látogatásokat szervezetünk az Információs Központba, valamint sajtótájékoztatókon mutattuk be a Központ által nyújtott információs lehetőségeket. Az Alapítvány folytatta az ERIC-hírügynökség fenntartását.
5. Az alapítvány pályázatot adott be az EuroRegional News Aggregator HURO/0901/054/1.2.3. projekthez, melyet elnyert és 2011. augusztus 16-tól a http://www.ernainfo.eu portált működteti.
6. 2011. júniusában a Kelemen László Alapítványi Szakközépiskolával megszervezte az OKJ-s vizsgát a végzős hallgatók részére, 2011. szeptemberében pedig, új 13. évfolyamot indított el.
7. A www.triplexregio.net hírportált folyamatosan naponta töltöttük fel adatokkal.
8. A Szabadkai Rádióval tovább folytattuk a partnerségi viszonyt. A Szabadkai Rádió a www.triplexregio.net világhálón is élőben szólal meg.
9. A Temesvári Rádióval továbbra is közösen készül az „Európa Hullámhosszán” című műsor, melynek szerkesztett változata a www.trilexregio.net világhálón hallható.

Civil partnerség
Rendszeresen több programban együttműködő partnerei voltunk az adai Dél-Tisza-Menti Régió Polgárok Egyesületnek, a Zentai Tisza-kedvelő Polgárok Egyesületének, és a csókai Orpfeus Társulatnak, a palicsi Szent Ágota Alapítványnak. Dél-alföldi, Vajdasági civil szervezeteknek, piaci élet szereplőinek. A Szabadkai Rádió és a Temesvári Rádió műsorait megjelenítettük a honlapunkon.
A közgyűlésről

Az RMA kuratóriuma a 2011. évben három ülést tartott. Megtárgyalta és elfogadta az Alapítvány 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról, valamint az alapítványi célok megvalósításáról szóló beszámolót, a 2010. évről szóló közhasznúsági jelentést, az alapítvány közhasznú működésének keretéül szolgáló 2011. évi munkatervet, az ahhoz rendelt 2011. évi költségvetést és a cél szerinti igénybevételének módját.

A kuratórium, elfogadta az iskola szakmai és pénzügyi beszámolóját. Megtárgyalta a futó projektjeivel kapcsolatos ügyeket.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a mérleg és az eredmény kimutatás számait, és azokat jóváhagyólag tudomásul vette.

2012. március 28.


Dr. Lednitzky András sk
kuratóriumi elnök
kuratóriumi elnök
1. sz. melléklet: 2011. évi Számviteli beszámoló – Eredmény kimutatása
Statisztikai szám: 18471083 9133 569 06 – 6722 Szeged Kálvária sgt. 14.
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sor) 300 0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 300 0
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
5. Forgóeszközök (6-9. sor) 220 2428
6. I. KÉSZLETEK 0 0
7. II. KÖVETELÉSEK 0 0
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 300
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 220 2128
10. Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor) 520 2428
11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 100 100
12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 0 0
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 0 0
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 0 0
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 310
17. D. Tartalék 420 1784
18. E. Céltartalékok 0
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 234
20. I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 234
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN (11.-17.-18.-19. sor) 520 2428

Eredmény levezetés
adatok E Ft.-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 7470 5859
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 0 0
3. a. alapítótól 0 0
4. b. központi költségvetéstől 4609 4052
5. c. helyi önkormányzattól 0 0
6. d. társadalom biztosítótól 0 0
7 e. egyéb 2658 1807
8. f. továbbutalási céllal kapott 4609 4052
9. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 200 0
10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
11. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
12. 5. Egyéb bevételek 3 0
13. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0
14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 2653
15. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 2653
16. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
17. C. Tényleges pénzbevételek (A./1.+B/1.) 7470 8512
18. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2) 0 0
19. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 7470 5859
20. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 7470 5859
21. Ebből továbbutalt támogatás 4609 5445
22. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
23. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 2861 414
24. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
25. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 2343
26. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 2343
27. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
28. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
29. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
30. G. Tárgyévi pénzügyi eredmények (1.+2.) 0 0
31. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I-E./1.-E./4) 0 0
32. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1-F./1.-F./4.) 0 0
33. H. Nem pénznemben realizált eredmény (1.+2.) 0 0
34. 1. Közhasznú tevékenység nem pénznemben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
35. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénznemben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 0 0
36. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.-+H/2 0 310
37. J. Fizetendő társasági adó 0 31
38. K. Tárgyévi eredmény 0 279
39. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I+A./II)-E/1+E/2+E/3) 0 0
40. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 279
Tájékoztató adatok
41. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
42. 1. Bérköltség 0
43. ebből: - megbízási díjak 0
44. - tiszteletdíjak 0
45. 2. Személyi jellegű kifizetések 140
46. 3. Bérjárulékok 0
47. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 179
48. C. Értékcsökkenési leírás 0
49. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 7883
50. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 5445
51. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 5
⃰ Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság eset

Szeged, 2012. március 28.Dr. Lednitzky András
kuratóriumi társelnök

Megtekintett oldalak: 5,327,877

A projekt partnerei: